Sunnuntai 20. lokakuuta 2019

KD-lehti » Juttuarkisto » Hiilen ja öljyn kulutus puolitettava 2020

Hiilen ja öljyn kulutus puolitettava 2020

06.11.2008Kristillisdemokraatit esittävät sähkö- ja hybridiautojen käyttöönoton edistämistä verohelpotuksilla

KD:n eduskuntaryhmä korostaa ilmastonmuutoksen hillitsemistä luomakunnan ja ihmisten varjelemiseksi.

Samalla tulee turvata kotien, julkisen sektorin ja yritysten energiansaanti soveltamalla korkeatasoista tekniikkaa sekä energian tuotantoon että energiatehokkuuteen kasvattamiseen.

Päästökauppajärjestelmästä tulee muokata sellainen, ettei siitä aiheudu teollisuustuotannon siirtymistä saastuttavampiin maihin.

KD:n visiossa Suomi  täyttää tiukat EU-tavoitteet. Suomen hiilidioksidipäästöt vuonna 2020 alenevat jopa enemmän kuin 20% vuoden 1990 päästötasosta eivätkä jää kauaksi mahdollisesta tiukemmasta 30%:n tavoitetasosta.

KD:n tavoite on puolittaa Suomessa kivihiilen ja öljyn käyttö energialähteinä vuoteen 2020 mennessä. KD:n visioissa suhteellisesti eniten öljyn käytön vähenee liikenteessä, kun siirrytään hybridi- ja sähköautoihin sekä biopolttoaineisiin.

KD:n 24 energiateesiä

Energiatehokkuuden parantamiseksi KD esittää:

1. Tiukentuvia rakennusmääräyksiä ja lisääntyviä tukitoimia uusien rakennusten ja korjausrakentamisen energiaratkaisujen suuntaamiseksi kohti matalaenergia- ja passiivitaloja.

2. Kannustavien tukien tai korkotuetun lainoituksen lisäämistä, jotta kotitaloudet siirtyisivät lämmön talteenottojärjestelmiin sekä sähkö- ja öljylämmityksestä vähäpäästöisempiin vaihtoehtoihin.

3. Samalla kun asennetaan etämittareita tulee asentaa yhteisen standardin mukaisesti tietokoneohjattu mahdollisuus siirtää kodinkoneiden sähkönkulutusta pois huippukulutuksesta.

4. Siirtymistä energiansäästölamppuihin ja led-valoihin nopeassa aikataulussa.

5. Laajamittaista siirtymistä hybridi- ja sähköautoihin sekä biopolttoaineisiin verohelpotusten avulla.

6. Joukkoliikenteen ja erityisesti raideliikenteen edistämistä.

7. Yhdyskuntarakenteen tiivistämistä.

8. Järjestelmällisiä toimia teollisuuden ja palvelusektorin energiatehokkuuden parantamiseksi.

9. Lisää neuvontaa ja energiakatselmuspalveluita, joiden tarkoituksena on tukea kotitalouksia monimutkaisissa energiaratkaisuissa.

10. Energia-alan tutkimus- ja kehitysponnistelujen kasvattamista ja mm. koelaitosten rakentamista.

11. Järjestelmiä, joissa hyödynnetään kotitalouksien massatilauksia esimerkiksi korjausrakentamisessa, kodin energialaitteissa ja lämmitysjärjestelmien vaihdossa.

12. Julkisten hankintojen suuntaamista energiatehokkaimpiin laitteisiin ja rakennuksiin. Julkisten rakennusten tulee näyttää mallia korjausrakentamisen energiaratkaisuissa. Energiapiheimpiä laitteita tulee voida EU-tasoisesti suosia verotuksessa ja esimerkiksi laitteiden energiankulutukselle tulee säätää ylärajat.

Edistetään energiaomavaraisuutta ja kotimaisia energialähteitä. Siksi vuoteen 2020 mennessä:

13. Sähkön vienti ja tuonti pidetään vuositasolla yhtä suurina, eli pyritään omavaraisuuteen. Öljyn ja kivihiilen käytön puolittamisella puolitetaan tuontiriippuvuus ja tuontikustannukset.

14. Tuulivoiman kapasiteetti on nostettava nykyisestä yli 200 MW:sta 3000 MW:in nimellistehoon. Tuulivoimapuistot tulee sijoittaa tuulisimmille paikoille kustannus­tehokkaasti.

15. Kaasutuslaitoksilla sellu- ja paperitehtaiden yhteydessä sekä Neste Oilin, St1:n ja muilla tekniikoilla tulee tuottaa riittävästi biopolttoaineita korvaamaan neljäsosa liikenteen nykyisistä polttoaineista.

16. Metsätähteitä käyttäviä, sekä sähköä että lämpöä tuottavia, pieniä 0,2-20 MW hake- tai pellettilaitoksia tulee rakentaa useita satoja yksiköitä. Tulee lisätä hakkeen ja pellettien käyttöä nykyisissä tehokkaissa polttoprosesseissa ja lisääntyvä tuhka tulee käyttää metsän lannoitukseen.

17. On ilmeistä, että turve ei tule täyttämään uusiutuvan energian kriteerejä. Turvesoista tulee hyödyntää vain niitä, jotka ovat muodostuneet kasvihuonekaasulähteiksi, eivätkä ole ennallistettavissa ja joilla ei myöskään ole luonnonsuojelullista arvoa.

18. Sähkön tuotantoa kotitalouksissa edistetään esimerkiksi aurinkokennoilla sekä tuuli- ja biokaasupienoisvoimaloilla.

19. Jätteenpolttoa lisätään pääasiassa samalla lämpöä ja sähköä tuottavassa ja teollisuutta palvelevassa rinnakkaispoltossa, tai erillisissa polttolaitoksissa, mikäli se osoittautuu alueellisesti järkeväksi ja mikäli jätteen tuoton vähentämisen, kierrätyksen ja lajittelun jälkeen poltettavaa jätettä riittää. Biojätteet tulee hyödyntää biokaasuvoimaloissa tai biopolttoaineen tekemisessä.

20. Ainakin Meri-Porin kivihiilivoimalaan tulee rakentaa hiilidioksidin talteenotto- ja varastointijärjestelmä EU:n koelaitoksena. Nykyiset kivihiili- ja öljyvoimalat käytetään loppuun vara- ja säätövoimaloina tai mahdollisuuksien mukaan muutetaan ne maakaasulla tai biomassalla toimiviksi.

21. Olkiluodon vanhat ydinvoimalat modernisoidaan siten, että ne tuottavat 300 MW lisää sähköä.  Loviisassa on kaksi 1977 ja 1981 rakennettua 488 MW neuvostovalmisteista reaktoria. Kun niiden käyttölupa päättyy 2027, tulee tilalle rakentaa moderni esimerkiksi 1600 MW reaktori, jonka lämpöenergia voidaan johtaa pääkaupunkiseudulle kaukolämmöksi.

22. Tavoitteeksi asetetaan tuhat biokaasuvoimalaa, jotka tuottavat lämpöä, sähköä ja polttoaineeksi metaania. Niihin yhdistetään biojätteen ja lannan käsittely.

23. Lisätään jonkin verran maakaasun käyttöä, koska se on ilmaston kannalta puolet kivihiiltä parempi polttoaine.

24. Lisätään vesivoimatehoa 450 megawattia (MW) uusimalla jo rakennettuja vesivoimaloita ja hyödyntämällä tulvajuoksutuksia ja pienvesivoimaa.