www.kd.fi » Uutiset » Östman: Laitoishoito turvattava jatkossakin tarvitseville

Östman: Laitoishoito turvattava jatkossakin tarvitseville

11.12.2013

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta
Ryhmäpuheenvuoro  Peter Östman

11.12.2013

Arvoisa puhemies, värderade talman! Ensiksi kiitoksen sana keskustan puheenjohtaja Juha Sipilälle erittäin rakentavasta lähestymistavasta.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana julkiset menot ovat kasvaneet liikaa, ja Suomen valtion menojen osuus bruttokansantuotteesta on jo lähes suurin EU- ja OECD-maissa. Ensi vuonna Suomen julkinen sektori olisi komission ennusteen mukaan jo suhteellisesti suurin.

Tämä muistutuksena siitä, että kestävyysvaje ei hoidu itsestään edes talouskasvun nopeutuessa. Vajetta on siis kurottava umpeen määrätietoisin toimin. Verovarat on käytettävä harkitummin, julkiset menot on otettava tiukasti hallintaan, on tehostettava julkista palvelutuotantoa ja pidennettävä työuria.

Värderade talman! Under hösten har det åter en gång bekräftats hur utmanande det är att bära ansvar under ekonomiskt dystra tider. Svåra tider förutsätter tunga beslut, vilka trots allt måste göras för att vi ska få balans mellan utgifterna och inkomsterna under en längre tidsperiod. Som beslutsfattare bör vi fatta sådana beslut som hedrar de generationer som levt före oss, och som byggt framtiden för nya generationer.

Arvoisa puhemies! Kristillisdemokraateille tärkeintä on palvelujen turvaaminen. Samalla vastuullinen talouspolitiikka on kristillisdemokratian ydintä. Tällä rakenneuudistuksella kestävyysvaje voidaan poistaa hallitusti, hillitään menojen kasvua, parannetaan tuottavuutta ja turvataan palvelut jatkossakin. Uskottavalla ja järkevällä rakennepoliittisella kokonaisratkaisulla vältetään julkisen talouden alijäämien tasapainottaminen rajuilla säästötoimilla ja palvelujen leikkauksilla. Palvelujen alasajo heikentäisi erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tilannetta. Mutta vaikeinakin aikoina on tärkeintä huolehtia heikommista. Se on sivistyksemme ja inhimillisyytemme mitta.

Taas liian rajut sopeutustoimet myös heikentäisivät merkittävästi työllisyyttä ja kysyntää. Suunta sekä kulutuksessa että työllisyydessä pitää saada kääntymään nousuun. Valtiovarainministeriön arvion mukaan rakennepoliittinen ohjelma riittää kattamaan julkisen talouden kestävyysvajeen, edellyttäen että ohjelma kyetään toimeenpanemaan tehokkaasti.

Kristillisdemokraatit pitävät tärkeänä, että hallitus on sitoutunut pidättäytymään kuntien menoja lisäävistä uusista velvoitteista ja tehtävistä ilman vastaavansuuruista velvoitteiden karsimista tai uusien velvoitteiden täysimääräistä rahoittamista. Kuntataloudesta huolehtiminen on erityisesti palveluista huolehtimista.

Kristillisdemokraatit on tyytyväinen siihen, että hallitus on myös päässyt eteenpäin eläkeuudistuksessa. Työmarkkinajärjestöjen neuvotteluille on annettu aikaa ensi syksyyn. On hienoa, että myös sosialidemokraatit ovat ymmärtäneet uudistuksen tärkeyden, vaikka päätökset onkin siirretty seuraavan vaalikauden alkuun.

Kristillisdemokraatit eivät näe tarvetta oppivelvollisuusiän laajentamiselle, mutta näemme, että oikein kohdennettuna sillä voidaan ehkäistä nuorten ulkopuolelle jäämistä. Olemme myös tyytyväisiä muihin nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn kohdistettaviin lisäyksiin. Syrjäytymisen ehkäiseminen on mitä järkevintä talouspolitiikkaa.

Pidämme edelleen tärkeänä korkeakoulujen sisäänottomäärien määräaikaista lisäystä, jolla hakijasumaa voidaan purkaa ja korkeakouluihin pääsyä nopeuttaa nykyisestä. Erityisen tärkeää lisäys on opiskelijavalintojen uudistuessa.

Kristillisdemokraattien esityksestä hallituksen rakenneuudistuksessa on mukana valtakunnalliseksi laajentuva, Imatran mallin mukainen lastensuojelumalli. Lastensuojelun peruspalveluihin, kuten perhetyöhön ja lastensuojelun avohuoltoon ei ole panostettu riittävästi, vaikka näytöt niiden vaikuttavuudesta ovat selvät. Lastensuojelun painopisteen siirtäminen korjaavista, raskaista toimenpiteistä ennaltaehkäiseviin, moniammatillisiin, perhettä tukeviin lastensuojelun avopalveluihin, tuottaa parhaiten tuloksia, säästää rahaa, vähentää lastensuojelun kuormittavuutta ja ennaltaehkäisee raskaita huostaanottoja.

Kristillisdemokraattien pitkäaikainen tavoite on ollut parantaa omaishoitoa ja vanhusten kotipalveluja. Laitosmäärän kasvun hillitseminen on tärkeää sekä kuntatalouden kannalta että myös inhimillisesti paremman, tarkoituksenmukaisemman hoidon lisäämiseksi. Tulevaisuudessa vanhusten pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta perusteltua. Samalla kotiin annettavia palveluja, kuten kotihoitoa ja omaishoitoa, lisätään ja mahdollistetaan nykyistä kodinomaisempi pitkäaikaishoito ja -hoiva.

Arvoisa puhemies! Meidän tulee huolehtia siitä, että kaikki ikäihmiset saavat tarvitsemansa hoidon myös tulevaisuudessa. Laitoshoito tulee turvata jokaiselle sitä tarvitsevalle. Vähentämällä laitoshoidon tarvetta kaiken kaikkiaan, voimme päästä tähän tavoitteeseen.

Lopuksi: Talouden heikon kasvun taustalla ovat maailmantalouden ja euroalueen ongelmat, Suomen teollisuuden rakennemuutos ja heikko kilpailukyky. Kilpailukyvyn heikkenemisessä ei ole kyse pelkästään suhteellisesta kustannustasosta, vaan myös kyvystä sopeutua globaalitalouden ja teknologian muutoksiin. Suomen, kuten koko Länsi-Euroopan, on kyettävä sopeutumaan täysin uudenlaiseen maailmantalouteen, jossa jatkuvan kasvun tilalle ennustetaan pitkää, jopa alenevaa trendiä. Taloutemme sopeutumisen edellytyksenä on joustavuus, luovuus ja kyky tuottaa palveluita uudenlaisilla, resursseja säästävillä tavoilla. Tähän haasteeseen vastaaminen on jokaisen päättäjän velvollisuus ja hallituksen rakenneuudistusratkaisu vastaa osittain tähän haasteeseen.

Värderade talman! Till slut: de omedelbara åtgärderna för åtgärdandet av underskottet är viktiga, men det är varken möjligt eller klokt att täcka hela underskottet med hjälp av dem. Underskottet kan inte hanteras utan åtgärder som reformerar de ekonomiska strukturerna och stärker tillväxtförutsättningarna.