TURVALLISUUDEN TEKIJÄT


1. Lähipalvelut turvallisuuden tae
Kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta keskeiset peruspalvelut on järjestettävä lähipalveluina, yksilön tarpeet huomioiden. Palveluiden on oltava helposti saavutettavissa ja niiden piiriin on päästävä nykyistä nopeammin. Erityinen velvollisuus on huolehtia ripeästä pelastus- ja palotoimesta sekä ensiavusta.

2. Laadukkaat terveyspalvelut turvallisuuden edellytys
Perusterveydenhuoltoa vahvistamalla voidaan saada apua sairauksiin varhaisessa vaiheessa ja samalla säästöä kalliista erikoissairaanhoidosta. Hoitoketju on oltava mahdollisimman saumaton ja kuntalaisilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet saada laadukkaita erikoissairaanhoidon palveluja. Laadukkaat terveyspalvelut on oltava ensisijainen verotulojen kohde.

3. Perheille turvallinen kunta takaa tulevaisuuden
Perheissä luodaan kunnan tulevaisuus. Siksi on tärkeää, että perheet saavat kasvatustyöhön riittävästi tukea. Kunnan on voitava tarjota perhetyön ja kodinhoidon palveluita perheisiin, jotka ovat avun tarpeessa. Kotihoidontuen kuntalisät vahvistavat perheiden valinnanmahdollisuuksia oman lapsensa hoidossa. Kunnallisen päivähoidon laadusta ja riittävästä henkilöstömitoituksesta on huolehdittava.

4. Turvallisempi vanhuus kotona ja laitoksessa
Kunnissa on luotava edellytykset hyvälle vanhuudelle. Ikäihmisten kotona asumista on tuettava panostamalla kotipalveluihin ja omaishoitoon. Laitoshoitoa on kehitettävä arvokkaan ja turvallisen vanhuuden takaamiseksi.

5. Syrjäytymisen ehkäisy edistää turvallisuutta
Nuorten syrjäytyminen on suuri uhka turvallisuudelle. Kunnissa on keskityttävä entistä enemmän syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn. Jokaiselle nuorelle on löydettävä oma polku eteenpäin, niin ettei kukaan jää yksin. Kunnissa tulee panostaa matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

6. Lapsilla oikeus turvalliseen kouluun
Koulukiusaamiseen on puututtava voimakkaammin jokaisessa koulussa. Lapsella on oikeus turvalliseen koulupäivään. Opettajille on annettava riittävät valtuudet järjestyshäiriöihin puuttumiseksi. Fyysisestä kouluympäristöstä täytyy pitää huolta, niin että jokainen koulu on homevapaa.

7. Työllisyys luo turvallisuutta
Riittävä toimeentulo on kuntalaisen turvallisuudentunteen kannalta keskeistä. Työllisyyden edistämiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. Tarvitaan parempia yhteyksiä koulujen ja työelämän välillä sekä paikallisten vahvuuksien parempaa hyödyntämistä.

8. Turvallinen kunta yrittää
Kuntien on vahvistettava yrittäjämyönteistä ilmapiiriä ja luotava yrityksille kasvun edellytyksiä. Kunnissa on suunnattava voimavaroja omien tulojen kasvattamiseen eli käytännössä tehokkaaseen elinkeinopolitiikkaan. Paikallisille yrittäjille on tarjottava todellinen mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin pilkkomalla hankintoja pienempiin osiin.

9. Turvallinen ja puhdas ympäristö luo viihtyvyyttä
Puhdas ympäristö on ainutlaatuinen resurssi, josta tulee pitää huolta. Kunnissa voidaan merkittävästi lisätä uusiutuvan energiatuotannon määrää. Esimerkiksi maatilojen ja kotitalouksien sähkön pientuotannossa piilee hyödyntämätön resurssi. Kunnan on mahdollisuuksien mukaan suosittava paikallista tuottajaa esimerkiksi kouluruokailussa.

10. Turvallisuus luodaan välittämällä
Tarvitaan aitoa välittämistä lähimmäisestä. Yhteisöllisyyden kokemus luo aineetonta hyvinvointia, jota kunnalla on mahdollisuus vahvistaa esimerkiksi kehittämällä vapaa-ajantoimintoja.

KATSO HALLITUSOHJELMA TÄSTÄ.

KATSO YLEISVAALIESITE TÄSTÄ.

KATSO KUNTAOHJELMA TÄSTÄ.

KATSO SISÄASIAINMINISTERIÖN SIVUT TÄSTÄ.